Łeba nad morzem oraz inne miejscowości

wczasy, wakacje, urlop

Jeziora na Pomorzu Zachodnim

03 sierpień 2012r.

Z licznych na Pomorzu Zach. głębokich jezior rynnowych specjalne zainteresowanie budzi kryptodepresyjne jez. Miedwie, położone na południowy wschód od Szczecina. W jeziorze tym poławia się cenne ryby użytkowe z rodziny łososiowatych, a mianowicie sielawę (Coregonus albula) i sieję (Coregonus lavaretus maraena), spotykane również w innych głębokich jeziorach. Zamieszkują one nieraz nawet zbiorniki oligotroficzne, zwłaszcza gdy zaczną ulegać procesom eutrofizacji. W gąszczu szuwarów okalających jez. Miedwie gnieździ się jeden z najrzadszych ptaków krajowych drobna, smukła wąsatka (Panurus biaimicus) spokrewniona z sikorkami. Osobliwością świata ptasiego Pomorza jest również wspaniały łabędź niemy (Cygnus olor), gnieżdżący się nad niektórymi z jezior (np. nad jez. Łebą). Na południe od jez. Miedwie, w pow. pyrzyckim, wykształciły się czarnoziemy bagienne, na których podobnie jak i na sąsiednich stokach moreny dennej, dochowały się tu i owdzie szczątki rzadkich w tej dzielnicy zespołów stepowych. Najpiękniejszym ich przykładem są niedaleko w kierunku zachodnim od jez. Miedwie położone zbocza w Bielinku nad Odrą (pow. chojeński). Strome te, do 50 m wysokie stoki, o wystawie południowo-zachodniej, silnie nasłonecznione, są siedliskiem bogatej flory roślin zielnych, jak: trawy ostnice, turzyca niska, pajęcz-nica liliowata, zawilec leśny, rzadki nawrot czerwono-błękitny (Litho-spermum purpureo-coeruleum) — oraz krzewów i krzewinek, jak: wisienka stepowa o małych kwaśnych owocach i szyplin krzewinkowy. Tutaj jest też jedyne stanowisko dębu omszonego, mającego główny ośrodek rozmieszczenia w płd.-wschodniej części Europy; Wśród owadów występujących w Bielinku a reprezentowanych przez liczne gatunki ciepłolubne, jest nawet kilka takich, które stąd po raz pierwszy opisano, jak muchówki (Liriomyza iniuscata i Ophiomyia submaura) oraz błonkówki (Gonatopus ilavus, Eucoila klosei j Xenotoma llavitegularis). Rozbrzmiewa tu też donośne ćwierkanie wielkiego piewika (Cicadetta montana dimidiata). Opisywany teren stanowi na' obszarze Pomorza Zach., cechującego się wielkim udziałem form atlantyckich, jedyną wyspę zespołów stepowych, pokrywającą się z obszarem najuboższym w opady na Pomorzu Zach. Pierwotna przyroda Pomorza Zach. ginie z zastraszającą szybkością, a wraz z nią skazanych jest na zagładę wiele gatunków roślin i zwierząt, przedstawiających dla nauki ogromną wartość. Ażeby przeciwdziałać temu groźnemu procesowi i trwale zabezpieczyć przed zniszczeniem najciekawsze i najpiękniejsze fragmenty pomorskiej przyrody, utworzono dwa parki narodowe oraz większą ilość rezerwatów. Pierwszy powojenny zjazd Państwowej Rady Ochrony Przyrody w 1945 r. uchwalił wnioski w tej sprawie. Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych następny zjazd Państwowej Rady Ochrony Przyrody w 1946 r. postanowił utworzyć dwa nadmorskie Parki Narodowe, jeden nad jeziorami Łebą i Gardzieńskim, a drugi na wyspie Wolin. Realizacja tych parków znajduje się w toku, i już dzisiaj pełnią one niezastąpioną rolę w życiu naszego społeczeństwa. Nadmorski Park Narodowy nad jeziorami Łebą i Gardzieńskim od zamieszkującego tam szczepu Słowińców należałoby nazywać Słowińskim Parkiem Narodowym. Granice parku przedstawia mapa obok.

ocena 4,1/5 (na podstawie 15 ocen)

Wyjedź na wakacje nad morzem nad polski Bałtyk.
wczasy, pomorze zachodnie, roślinność