Łeba nad morzem oraz inne miejscowości

wczasy, wakacje, urlop

Piaseczno

21 października 2011r.

We wsi tej, położonej w odległości około 5 km na południe od Gniewa, ukryta została w 1939 r. i do dziś nie odnaleziona niezwykle cenna dla miejscowej ludności pamiątka. Był to sztandar założonego 1 X 1862 r. przez Juliusza Kraziewicza Towarzystwa Rolniczego, prawzoru wszystkich kółek rolniczych na ziemiach polskich, o czym świadczy np. wypowiedź autora późniejszego podręcznika historii, stwierdzająca, iż z Piaseczna wyszedł popęd do zakładania kółek rolniczych w W Księstwie Poznańskim i w Galicji. O owym "popędzie", czyli idei mówi najlepiej oświadczenie samego Kraziewicza, które brzmi: Jeśli nie chcemy być przez zaborcę skazani na wymarcie, musimy swą pracę i swój zawód rolniczy poddać działaniu nauki i oświaty. Było to wyzwanie i mobilizacja sił polskiego rolnika do walki z zalewem niemczyzny, usiłującej wydrzeć chłopu ziemię przez zubożenie go, zmajoryzo-wanie ekonomiczne i ustawy wywłaszczeniowe. Widząc olbrzymie powodzenie założonej organizacji, do której już po trzech latach należało około 400 członków powołał Kraziewicz stowarzyszenie gospodyń, również pierwsze w kraju i założył szkółkę rolniczą dla młodzieży wiejskiej. W ślad za tym poszło organizowanie odczytów, wystaw rolniczych, kursów języka polskiego itp. Pamięć tych doniosłych w życiu wsi i kraju wydarzeń żyje wśród mieszkańców Piaseczna, a przybyszów informuje miejscowa Izba Regionalna, zorganizowana przez nauczyciela Jana Ejankowskiego. Można się z niej dowiedzieć o istnieniu w Piasecznie w połowie XIX w. filii Ligi Polskiej oraz o strajku szkolnym tutejszej młodzieży w 1906/7 r. W okresie okupacji prezes kółka rolniczego Kowalski i skarbnik Wołoszewski zostali rozstrzelani przez hitlerowców. Mord ten nie zniweczył dzieła Kraziewicza, gdyż organizacja żyje nadal i rozwija nowoczesne formy pracy. Przeszłość Piaseczna leżącego korzystnie przy starym szlaku handlowym i posiadającego dobre gleby sięga głębokiego średniowiecza. Cennym pomnikiem jego przeszłości jest sędziwy kościół gotycki z połowy XIV w. Czas budowy podaje data 1348, występująca w napisie erekcyjnym, widocznym we fryzie. Piaseczno było niegdyś słynnym miejscem odpustowym, odwiedzanym przez Jana Sobieskiego, dzierżącego starostwo gniewskie. Pozostawił on po sobie pamiątkę w postaci barokowej dekoracji sklepienia nawy, które ufundował, spełniając podobno ślub, uczyniony z okazji wyprawy wojennej przeciw Tatarom. Królewską fundację przypomina herb Sobieskich "Janina" umieszczony we wschodniej części sklepienia nawy środkowej. Twórcą, którego wezwał król do Piaseczna dla zrealizowania fundacji, był znany mu gdański murator - Bartel Ranach, zatrudniony następnie przy budowie Kaplicy Królewskiej w Gdańsku. Dumny z królewskiego zlecenia budowniczy uwiecznił się napisem, położonym na sklepieniu: Anno domini 1676 M. Bartel Ranisch. Sklepienie prezbiterium pochodzi z połowy XIV w., znacznie późniejsze jest sklepienie kryształowe pod wieżą. W 1755 r. dobudowano od strony południowej rokokową kaplicę i przedsionek, w 1759 r. kaplicę północną. Barokowy hełm wieży skonstruowano w 1748 r. Z tych czasów także pochodzi wyposażenie kościoła, ale są w nim także relikty wcześniejszego, np. stalle z końca XVII w. i inne. Na budynku szkoły umieszczono po wojnie tablicę, upamiętniającą pomordowanych przez hitlerowców mieszkańców wsi.

ocena 3,8/5 (na podstawie 10 ocen)

Na wczasy nad morzem do Polski.
okupacja, wycieczki, historia, miejscowość, zabytki, szkoła