Łeba nad morzem oraz inne miejscowości

wczasy, wakacje, urlop

Rolnictwo - Gdańsk

07 czerwca 2012r.

Rolnictwo Gleby woj. gdańskiego, poza żyznymi obszarami krainy deltowej nie należą do zbyt urodzajnych. Są to przeważnie gleby piaszczysto-gliniaste, gliniaste i piaszczyste. Te ostatnie należą do najuboższych w kraju. Do najżyźniejszych natomiast zalicza się mady w pd. części Żuław. Ich część depresyjną zalegają mursze bagienne, na których doskonale udają się buraki cukrowe. Obok nich występują również gleby torfiaste, przydatne jedynie na łąki i pastwiska. Stan rolnictwa w 1945 r. był katastrofalny. Zastaliśmy 120 000 ha zalanych wodą Żuław i zniszczonych ok. 12 500 zagród, wyludnione powiaty, szczupłe pogłowie bydła, koni i trzody. Obecnie grunty orne- zajmują blisko 48% powierzchni, lasy 23,7%, łąki pastwiska 13%, sady 0,5%, pozostałe grunty i nieużytki ponad 14%. Ziemia należy do 72 400 gospodarstw indywidualnych, ok. 52 spółdzielni produkcyjnych, gospodarujących na ok. 10 300 ha i ponad 419 PGR-ów, zajmujących 184 000 ha, z czego 144 000 ha to grunty orne. Najwięcej żyta uprawia się np. w pow. kościerskim, kartuskim, starogardzkim i wejherowskim, a najmniej na żyznych ziemiach malborskich, gdzie kwitnie, podobnie jak w pow. nowodworskim, uprawa pszenicy, sianej w powiatach kartuskim, wejherowskim i kościerskim w znikomych ilościach. Najwięcej buraków cukrowych sadzą rolnicy w pow. nowodworsko-gdańskim, malborskim i elbląskim. Nadto uprawia się na terenie województwa dużo ziemniaków, jęczmienia, owsa, rzepaku, konopi, lnu itp. Hodowla bydła, koni, trzody chlewnej i owiec pozostaje w tyle za hodowlą w innych województwach. Niemniej zaznacza się stały i dość poważny jej rozwój, w wyniku którego zamiast 24 500 koni, 34 700 sztuk bydła, 22 300 sztuk trzody chlewnej i .10 800 owiec posiadanych w 1945 r. stan pogłowia w 19(51 roku wynosił 77 900 koni, 160 500 krów, 386 700 świń i 124 400 owiec. Do 1965 r. przewiduje się wzrost pogłowia bydła o przeszło 20%. Leśnictwo Ogromnym bogactwem naturalnym są w woj. gdańskim lasy, które zajmują 266 200 ha, tj. 23,7% powierzchni całego terenu. Są to przeważnie lasy mieszane, głównie bukowe i sosnowe z domieszką brzozy, a na nizinach olszowe. Największe połacie leśne występują w pow. starogardzkim (40% pow.), lęborskim (36%), kościerskim i wejherowskim (po 37%), kartuskim i puckim. Najmniej lasów posiada powiat malborski (tylko 617 ha tj. 1,5% pow.) oraz nowodworski (7%). Prowadzone w ostatnich latach intensywne wyręby uszczuplają zasoby leśne województwa.

ocena 3,8/5 (na podstawie 10 ocen)

Wyjedź na wakacje nad morzem nad polski Bałtyk.
rolnictwo, wybrzeże, morze